CATIA V4+V5 read+write for SOLIDWORKS

CrossCad/Plug-in

CrossManager

CATIA V4+V5 read+write for SOLIDWORKS

Description

Permet un import dans SOLIDWORKS de données CAO :
CATIA V4 2D (*.model, *.dlv, *.dlv3, *.exp)
CATIA V4 3D (*.model, *.dlv, *.dlv3, *.exp, *.session)
CATIA V5 2D (*.CATDrawing)
CATIA V5 3D (*.CATPart, *.CATProduct)

Export de modèles SOLIDWORKS vers le format :
CATIA V4 3D (*.model)
CATIA V5 3D (*.CATPart, *.CATProduct)